O projekcie

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka
Działanie I.4 Promocja i Współpraca Komponent Współpraca, Obszar Tworzenie i rozwój klastrów.
Nazwa projektu: "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR"
 
Od 1 stycznia 2010 r. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach realizuje projekt "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR".
 
Umowa między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Staropolską Izbą Przemysłowo-Handlową w sprawie realizacji projektu "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR" została uroczyście podpisana 18 grudnia 2009 r. w Kielcach. Przedsięwzięcie otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Celem klastra jest stworzenie platformy współpracy, która ułatwi transfer wiedzy i nowoczesnych technologii, podnoszenie umiejętności kadr oraz promocję przedsiębiorstw. Efektem ma być wzmocnienie pozycji konkurencyjnej uczestników przedsięwzięcia.

"Innowator może startować" - podpisanie umowy pomiędzy Staropolską Izbą Przemysłowo-Handlową a PARP.
 
Powołanie klastra umożliwi prowadzenie działalności badawczej, mającej na celu zdiagnozowanie potrzeb branży oraz sformułowanie strategii rozwoju klastra. Wytyczone zostaną kierunki działań na rzecz wzmacniania przedsiębiorstw oraz nawiązywania współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi. Umożliwi to prowadzenie zintegrowanych działań, odpowiadających wspólnym potrzebom członków klastra: szkoleń, seminariów, konferencji, jak również zakupu i wdrożeń nowoczesnych technologii, systemów zarządzania, systemów jakości. Ponadto prowadzone będą wspólne działania promocyjne na rynkach krajowych i zagranicznych.

Cel Projektu

Celem projektu, przygotowanego przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową, jest wsparcie i rozwój przedsiębiorstw branży budowlanej oraz branż pokrewnych, poprzez stworzenie platformy współpracy wzajemnej oraz współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi. W efekcie ułatwienia transferu wiedzy i nowoczesnych technologii, podnoszenia wiedzy i umiejętności oraz promowania korzystnych form współpracy, nastąpi wzmocnienia pozycji konkurencyjnej beneficjentów na rynku regionalnym, krajowym i zagranicznym.

Cel ten odpowiada głównemu celowi PO Rozwój Polski Wschodniej jakim jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Umocnienie przedsiębiorstw branży budowlanej przyczyni się do wzrostu gospodarczego w obu regionach w dziedzinie gospodarki, która tworzy znaczący odsetek miejsc pracy, zgodnie z celem  głównym Krajowego Planu Rozwoju.
Powołanie klastra umożliwi prowadzenie działalności badawczej, mającej na celu zdiagnozowanie potrzeb branży oraz sformułowanie strategii rozwoju klastra, która wytyczy kierunki działań na rzecz wzmacniania i rozwoju przedsiębiorstw oraz nawiązywania współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi. W dalszym etapie umożliwi prowadzenie zintegrowanych działań, odpowiadających  wspólnym potrzebom członków klastra: szkoleń, seminariów, konferencji, jak również zakupu i wdrożeń nowoczesnych technologii, systemów zarządzania, systemów jakości. Umożliwi ponadto prowadzenie wspólnych działań promocyjnych na rynkach krajowych i zagranicznych.

Projekt jest zgodny z zapisami Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013, która jako jedną z płaszczyzn sieciowych, służących do zbudowania nowoczesnego regionalnego systemu innowacji, wymienia stworzenie i rozwój klastrów w strategicznych dla regionu sektorach gospodarczych. Region świętokrzyski opisany jest w RSI jako skupiający znaczny potencjał przemysłu budowlanego, co wskazuje na celowość tworzenia klastra przedsiębiorstw budowlanych.
Projekt przyczyni się do stworzenia klimatu przyjaznego dla współpracy przedsiębiorców i naukowców w obszarze wprowadzanych przez firmy innowacji.
 
Poniżej przedstawiamy działania jakie zostały zrealizowane w ramach projektu

SEMINARIA nt. ZastosowaniA nowoczesnych technologii  
w budownictwie   

 1. "Zastosowanie nowoczesnych technologii  w budownictwie" - 28 września 2010 r.
 2. "Nowe technologie w budownictwie na przykładzie Stadionu Narodowego w Warszawie" - 25 lutego 2011 r. 
 3. "Nowe technologie w budownictwie - na przykładzie technologii stosowanych przez członków klastra" - 20 maja 2011 r. 
 4. "Nowe technologie w budownictwie na przykładzie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków wraz ze spalarnią osadów w Sitkówce k/Kielc" - 28 września 2011 r.
 5. "Nowoczesne technologie w budownictwie na przykładzie "Energis" - inteligentnego budynku dydaktyczno-laboratoryjnego Politechniki Świętokrzyskiej" - 28 października 2011 r.
 6. "Zastosowanie nowoczesnych technologii w budownictwie - zastosowanie metod inżynierii materiałowej w technologii betonu" - 1 i 2 marca 2012 r. 
 7. "Zastosowanie nowoczesnych technologii w budownictwie - ocena energetyczna budynków" -27 kwietnia 2012 r. 
 8. "Nowoczesne rozwiązania komunikacyjne na przykładzie węzła w Kostomłotach na obwodnicy Kielc" - 31 sierpnia 2012 
 9. "Seminarium nt. zastosowania nowoczesnych technologii w budownictwie - badania nad nowymi technologiami" - 25-26 października 2012
 10. "Budownictwo energooszczędne i pasywne" - 30.01-01.02 2013
 11. "Transfer wiedzy i komercjalizacja badań w branży budowlanej" - 28 czerwca 2013
 12. "Nowoczesne technologie w budowie dróg i mostów" - 19 września 2013
 13. "Nowoczesne technologie wykorzystane przy budowie obiektów Targów Kielce" - 26 listopad 2013 r.
 14. "Nowoczesne technologie wykorzystane w budownictwie" - 25 czerwca 2014 r.


SEMINARIA NT. ZARZĄDZANIA I STANDARYZACJI  

 1. "Zarządzanie we współczesnych warunkach gospodarowania" - 5 listopada 2010 r. 
 2. "Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem" - 27 stycznia 2011 r. 
 3. "Zarządzanie Jakością" - 21 kwietnia 2011 r. 
 4. "Zarządzanie zasobami ludzkimi" - 15 lipca 2011 r.
 5. "Zarządzanie zasobami ludzkimi" - 18 listopada 2011 r.
 6. "Biznes międzynarodowy i globalizacja - wpływ sytuacji międzynarodowej i krajowej na rozwój branży budowlanej w najbliższych latach" - 27 stycznia 2012 r.
 7. "Nowoczesne zarządzanie z zastosowaniem technik informatycznych" - 25 maja 2012 r. 
 8. "Bezpieczeństwo i Higiena Pracy jako element zarządzania" - 27 września 2012 r.
 9. "Korzyści z zarządzania zmianą w firmie w warunkach konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki" - 22 listopada 2012 r.
 10. "Zarządzanie projektami" - 27 lutego 2013 r.
 11. "Marketing w Zarządzaniu rozumiany jako Rynek Konsumencki" oraz "Wykorzystanie statystyki i badań statystycznych w Zarządzaniu" - 24 maja 2013 r.
 12. "Powiązania sieciowe jako źródło efektów synergii w gospodarowaniu i zarządzaniu firmą" - 24 październik 2013 r. 

KONFERENCJE PROMUJĄCE KLASTERING 

 1. "Konferencja inaugurująca działalność Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR i popularyzująca ideę klasteringu" - 19 marca 2010 r. 
 2. "Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności MŚP poprzez klastering" - 17 grudnia 2010 r. 
 3. "Promocja klastra i idei klasteringu" - 21 czerwca 2011 r. 
 4. "Promocja klastra i idei klasteringu" - 16 grudnia 2011 r. 
 5. "Promocja klastra i idei klasteringu" - 22 czerwca 2012 r. 
 6. "Promocja klastra i idei klasteringu" - 17 grudnia 2012 r.
 7. "Badania i transfer wiedzy w perspektywie najbliższych lat. Perspektywa 2014 ? 2020, wykorzystanie kadr w sferze innowacji. Klastering szansą dla gospodarki" - 13 grudnia 2013 r. 

KONFERENCJE NT. SĄDOWNICTWA ARBITRAŻOWEGO 

 1. "Popularyzacja światowych i europejskich standardów na rzecz usprawnienia funkcjonowania rynku budowlanego poprzez promocję Sądownictwa Arbitrażowego" - 23 czerwca 2010 r. 
 2. "Sądownictwo polubowne drogą do sprawnego rozstrzygania sporów" - 18 marca 2011 r. 
 3. "Prawne aspekty przygotowania i realizacji inwestycji oraz eksploatacji wybudowanych obiektów" - 29 marca 2012 r. 
 4. "Spory w procesie inwestycyjnym - faza rozliczania inwestycji jako okres generujący konflikty między stronami" - 26 marca 2013  

 INNE DZIAŁANIA 

1. Certyfikacja i recertyfikacja systemów zarządzania ISO - klaster zakupił - 19 certyfikacji i     recertyfikacji

2. Certyfikacja wyrobów i usług - klaster zakupił 18 certyfikatów wyrobów i usług

3. Opracowanie koncepcji badań nad nowymi technologiami stosowanymi w budownictwie.

4. Opracowanie strategii rozwoju klastra (dwa etapy: I etap 2011, drugi etap 2013).

5. Wyjazd studyjny do Kanady (25 uczestników z 15 firm ? członków klastra) 29 listopada - 4 grudnia 2011 r.

6. Strona internetowa - uruchomiona w czerwcu 2010 r.

7. Promocja w mediach:     
 • spoty reklamowe w rozgłośniach radiowych z Kielc i Rzeszowa (kampanie co kwartał);    
 • ogłoszenia prasowe w czasopismach regionalnych wydawanych w Kielcach i Rzeszowie (co kwartał);    
 • audycje sponsorowane w TVP Kielce;    
 • regularne informacje na temat działalności Klastra w miesięczniku SIPH "Przedsiębiorczość świętokrzyska". 

8. Materiały promocyjne: 
 • broszura informacyjna, ulotki, plakat 
 • wydane w 2010 r.
 • folder klastra wydany w 2011 r. 
 • folder klastra wydany w 2013 r.

9. Udział klastra w Targach DOM 2012 w Targach Kielce.

10. Zakontraktowaliśmy 6 badania nad nowymi technologiami stosowanymi w budownictwie:
 • "Badanie i opracowanie parametrów innowacyjnej samoprzylepnej membrany barierowej do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych dla budownictwa".
 • "Modelowanie i badanie serii dozowników celkowych pod kątem odporności na eksplozję".
 • "Badania nad metodą otrzymywania nanomateriałów metodą mielenia w magnetowodzie oraz badania cech fizykochemicznych tych materiałów".
 • "Badania nad wdrożeniem systemu świetlików dachowych z termoizolacyjnym systemem konstrukcji aluminiowej".
 • "Badanie przydatności destruktu (frezowanej starej warstwy bitumicznej) do ponownego zastosowania przy produkcji masy mineralno-bitumicznej na warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych."
 • "Opracowanie technologii wytwarzania granulowanego wapna węglanowego na bazie mielonego kamienia wapiennego"
Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013