Szkolenia i konferencje - Ze współpracy rodzi się synergia

Ze współpracy rodzi się synergia

Druga konferencja organizowana w ramach projektu, której celem była popularyzacja idei klasteringu w Polsce, odbyła się 17 grudnia 2010 r. w kieleckim hotelu "Łysogóry". O "Podniesieniu innowacyjności i konkurencyjności MŚP poprzez klastering" mówił prof. dr Zbigniew Olesiński. Związany jest z Akademią Finansów w Warszawie oraz Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, współtworzył Regionalną Strategię Innowacji dla województwa świętokrzyskiego. - Klaster działa na zasadzie współpracy i równocześnie rywalizacji - rozpoczął. - Na pierwszy rzut oka wydaje się to niemożliwe. To jest tak jak z żaglówką. Gdy wiatr wieje od tyłu żagla to normalne, że łódź porusza się do przodu. Ale prawie na przeciw wiatrowi żaglówka też może płynąć. W klastrze, jeśli firmy wzajemnie obserwują swoją działalność, to już odnoszą korzyść. Wiążą się z nim dwa pojęcia: współpraca i synergia. Synergia to zjawisko powstające w wyniku współpracy. Użyję porównania sportowego: może być 11 takich sobie piłkarzy, ale gdy grają zespołowo i bardzo chcą, potrafią pokonać drużynę gwiazd. Podobnie - jeśli firmy klastra nawiążą współpracę i zaangażują się w nią, to osiągną wspólny cel, na przykład wejdą na rynek europejski. Profesor Olesiński przedstawił wyniki raportu pt. "Benchmarking klastrów w Polsce - 2010", przygotowanego przez Deloitte Business Consulting S.A. na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Benchmarking, inaczej nazywany badaniem porównawczym, polega na konfrontacji cech organizacji z konkurentami lub firmami wiodącymi w danej branży, dzięki czemu umożliwia identyfikowanie najlepszych praktyk i kopiowanie ich do własnej organizacji. Eksperci Deloitte przyjrzeli się działaniom 47 klastrów, reprezentujących wszystkie województwa. Respondenci jako misję klastra wymieniali najczęściej: umożliwienie współpracy między środowiskiem biznesu i nauki, zdolność członków klastra do konkurowania z międzynarodowymi przedsiębiorstwami i zwiększanie udziału w rynku krajowym, rozwój innowacyjności, tworzenie optymalnych warunków rozwoju przedsiębiorstw w ramach klastra, tworzenie warunków umożliwiających transfer wiedzy oraz budowanie wspólnej marki umożliwiającej wprowadzenie technologii oraz produktów na szeroki rynek. Do trzech najważniejszych celów strategicznych, określonych przez badane klastry, zaliczono: wzrost znaczenia rynkowego marki klastra i marki regionu, możliwość uzyskiwania środków finansowych dla klastra oraz przepływ wiedzy i dyfuzję innowacji poprzez kontakty nieformalne. W podsumowaniu raportu klastrom, które znajdują się w początkowej fazie rozwoju, rekomendowano umożliwienie dostępu do najbardziej podstawowych instrumentów wsparcia, takich jak:

  • finansowanie bieżącej działalności klastra - kosztów administracyjno-biurowych,
  • oferowanie podstawowych usług doradczych w zakresie rozwiązań prawnych związanych z powstawaniem struktury organizacyjnej klastra;
  • oferowanie usług doradczych (lub przeznaczanie środków finansowych na ich zakup) w zakresie przygotowania analizy trendów dla danej branży, określania kierunków rozwoju klastra, obszarów współpracy z jednostkami badawczo-naukowymi;
  • finansowanie kosztów identyfikacji potrzeb członków klastra w zakresie szkoleń, doradztwa, rozwoju;
  • organizacja szkoleń, spotkań, wizyt studyjnych;
  • finansowanie wspólnej promocji klastra.

- Ze współpracy rodzi się synergia, efekt dodatkowy, którym może być wzrost kapitału intelektualnego. To profit bez inwestycji, wynika z samego faktu, że rozmawiamy, dlatego warto współpracować w klastrze - podsumował prof. Olesiński.
Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013