Szkolenia i konferencje - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sitkówce to największa dotąd inwestycja środowiskowa w regionie świętokrzyskim, dotowana ze środków unijnych. Z jej efektami zapoznali się członkowie Klastra INNOWATOR.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, jako lider projektu "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR", zorganizowała seminarium "Nowe technologie w budownictwie na przykładzie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków wraz ze spalarnią osadów w Sitkówce k/Kielc". W spotkaniu, które odbyło się 28 września 2011 r., wzięło udział kilkudziesięciu członków i sympatyków klastra. Witając gości Henryk Milcarz prezes Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o. stwierdził, że inwestycja ma znaczący wpływ na stan środowiska, w szczególności na ochronę wód powierzchniowych i podziemnych. Do pobliskiej rzeki Bobrzy powróciły bobry i niektóre gatunki ryb.

O poziomie technologicznym świadczy fakt, iż jeszcze nie w pełni gotowy obiekt zwiedziło już kilkanaście wycieczek, między innymi delegacje z Hiszpanii i Chin. - Spotkania jak to dzisiejsze są wielce budujące - podkreślił Henryk Milcarz. - Musimy tworzyć w regionach grupy wzajemnie wspierające się, bo przegramy konkurencję z szybko rozwijającym się światem. - Wodociągi Kieleckie to przykład ile można zdziałać, jeśli ma się pomysł jak sięgać po środki unijne. Ale projekt o wartości 58 milionów euro może zrealizować tylko firma silna siłą swojego kierownictwa, załogi i doświadczenia - stwierdził prezydent SIPH Ryszard Zbróg.

O technologii zastosowanej w Sitkówce mówiła Danuta Brymerska dyrektor ds. techniczno-eksploatacyjnych Wodociągów Kieleckich, natomiast o procesie inwestycyjnym - Lidia Żak dyrektor ds. inwestycyjno-logistycznych. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków została oddana do eksploatacji w Sitkówce w 1974 roku. W związku z rozwojem aglomeracji kieleckiej konieczna była jej rozbudowa. W 2005 r. Komisja Europejska przyznała dofinansowanie z Funduszu Spójności na realizację projektu "Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Sitkówka dla miasta Kielce". Uroczyste wbicie pierwszej łopaty odbyło się 5 maja 2009 r. W ramach realizacji kontraktu wykonawca robót zaangażował 47 podwykonawców głównie z regionu świętokrzyskiego: 34 podwykonawców robót budowlanych i 13 podwykonawców świadczących usługi. 9 obiektów wyburzono 32 obiekty zmodernizowano 65 obiektów wybudowano. W szczytowym momencie zaangażowanych było 68 projektantów, 115 inżynierów i specjalistów oraz 423 robotników. Zakończenie robót dla części ściekowej oczyszczalni nastąpiło 30.06.2011 r., natomiast 21 grudnia 2010 r. przekazano do prac rozruchowych stację termicznej utylizacji osadów ściekowych. Ścieki docierają kanałem grawitacyjnym, najpierw są oczyszczane przez dwie gigantyczne komory reaktora biologicznego, następnie przez dwa kołowe osadniki wtórne; funkcjonują też pozostałe urządzenia i obiekty całkowicie nowej linii ściekowej (komora rozdziału, koryta, instalacje napowietrzające). W stacji termicznej utylizacji osadów ściekowych zastosowano technologię spalania fluidalnego. Proces jest wieloetapowy i w pełni zautomatyzowany. Doprowadzane osady ściekowe, skratki, piasek i tłuszcze są magazynowane w specjalnych silosach. Osady kierowane są do podsuszenia w suszarce dyskowej, w temperaturze +215 st.C, gdzie częściowo odparowywana jest woda. Następnie mieszane są z pozostałymi odpadami i wspólnie transportowane do pieca ze złożem fluidalnym, w którym podlegają utylizacji w temperaturze 850 st.C. Gazy spalinowe są oczyszczane za pomocą wysokosprawnego, dwustopniowego systemu w sposób mechaniczny poprzez cyklon i filtr workowy oraz chemicznie przy użyciu reagentów.

Dzięki technologii spalania fluidalnego osadów ściekowych radykalnie zmniejszy się ilość i objętość powstających odpadów, które będą bezpieczne zagospodarowane w miejscu powstawania, zmniejszy się także uciążliwość zapachowa oczyszczalni dzięki sukcesywnemu spalaniu osadów zalegających dotąd na składowisku. Po wysłuchaniu prezentacji uczestnicy seminarium zwiedzili niektóre obiekty, m.in. sterownię, w której prowadzony jest monitoring i zarządzanie pracą całej oczyszczalni oraz stację termicznej utylizacji osadów ściekowych.
Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013