Szkolenia i konferencje - Ocena energetyczna budynków

Ocena energetyczna budynków

Ocenie energetycznej budynków poświęcone było kolejne seminarium Klastra INNOWATOR.


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, jako lider projektu "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR", zorganizowała bezpłatne seminarium pt. "Zastosowanie nowoczesnych technologii w budownictwie - ocena energetyczna budynków". Spotkanie odbyło się 27 kwietnia 2012 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym AFOR w Borkowie. Wykład poprowadził dr inż. Jerzy Adamczyk z Politechniki Lubelskiej, autor ponad 50 publikacji naukowych, członek Komitetu Technicznego Polskiej Akademii Nauk. Podstawę opracowania świadectw energetycznych stanowi Ustawa z 19.09.2007 r. o zmianie ustawy-Prawo Budowlane oraz ustawa z 27.08.2009 r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane i ustawy o gospodarce nieruchomościami, a szczegółową metodykę sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (w skrócie świadectw energetycznych) dla budynków, części budynków i lokali mieszkalnych ustalona jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, które określa sposób sporządzania świadectw, wzory świadectw i metody obliczania charakterystyki energetycznej.

Obliczenia, które trzeba wykonać w ramach oceny budynku dotyczą zapotrzebowania energii, czyli teoretycznej wielkości przewidywanego zużycia odniesionej do jednego roku. Ta wielkość stanowi obiektywną ocenę jakości energetycznej budynku i może się różnić od pomierzonej ilości zużytej energii, która to wielkość zależy także od sposobu użytkowania, a więc nie może być podstawą obiektywnej oceny. Obliczenia dotyczące zapotrzebowania energii obejmują:
  • energię zużywaną na ogrzewanie i wentylację,
  • energię zużywaną na przygotowanie ciepłej wody,
  • energię zużywaną na chłodzenie (tam gdzie jest stosowane), a w odniesieniu do budynków użyteczności publicznej także:
  • energię na oświetlenie pomieszczeń.

Zapotrzebowanie energii oblicza się kolejno dla wielkości energii użytkowej (bezpośrednio wykorzystywanej), wielkości energii końcowej (dostarczonej do budynku, uwzględniającej straty wynikające ze sprawności systemów instalacyjnych) oraz wielkości energii pierwotnej (uwzględniającej straty przy wytwarzaniu i przesyle energii oraz rodzaj nośnika energii). Świadectwo energetyczne podaje dla ocenianego budynku lub lokalu wskaźnik EP, który stanowi syntezę informacji o jakości energetycznej czyli o cechach, które wpływają na poziom zużycia energii w budynku czy lokalu. Świadectwo zawiera także wskaźnik EK, który wyraża zapotrzebowanie na energię końcową dla ogrzewania (chłodzenia), wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wskaźnik EK jest miarą efektywności energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. W drugiej części seminarium informację o działalności zrzeszonej w klastrze kieleckiej spółki Dorbud Produkcja przedstawił jej wiceprezes Grzegorz Tworek. Firma oferuje bogatą gamę okien i drzwi z profili aluminiowych i PCV, fasad aluminiowych oraz drzwi ognioodpornych.
Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013