Szkolenia i konferencje - Innowator buduje sieć współpracy

Innowator buduje sieć współpracy

Konferencja popularyzująca ideę klasteringu rozpoczęła działalność Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR.

Unia Europejska postrzega klastry jako kluczowe źródło konkurencyjnej przewagi w globalnej gospodarce. INNOWATOR budowany jest w oparciu o fundusze unijne w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Jego celem jest wsparcie i rozwój przedsiębiorstw branży budowlanej w województwach świętokrzyskim i podkarpackim poprzez stworzenie platformy współpracy. Klaster umożliwi zakup i wdrożenie nowoczesnych technologii, systemów zarządzania, prowadzenie szkoleń, a także wspólne działania promocyjne.

- Innowator jest rezultatem otwarcia się przedsiębiorców, którzy z jednej strony konkurują ze sobą, z drugiej są świadomi, że przez współpracę można w firmie wiele zmienić na lepsze - mówi Ryszard Zbróg, prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach. - Jest to inicjatywa wynikająca z trendów światowych. Chcemy udowodnić, że współpraca jest dobra drogą rozwoju firmy, a klaster to formuła sieciowej współpracy, która przynosi dobre rezultaty.

Oprócz przedsiębiorców do klastra należą cztery instytucje: Politechnika Świętokrzyska, Fundacja na Rzecz Powstania Uniwersytetu Świętokrzyskiego w Kielcach oraz Rozwoju Nauki i  Szkolnictwa Wyższego oraz izby przemysłowo-handlowe z Kielc i Rzeszowa. Formuła klastra jest otwarta.

- Klaster nie jest pojęciem do końca naukowo zbadanym - podkreślił prof. dr hab. Janusz Kot z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. - Istnieje wiele definicji. Ich wspólne cechy oddają istotę klastra.

Klaster to przestrzennie skoncentrowana grupa przedsiębiorstw, instytucji i organizacji powiązanych siecią pionowych i poziomych zależności, często o charakterze nieformalnym, która poprzez skupienie szczególnych zasobów pozwala osiągnąć tym przedsiębiorstwom trwałą przewagę konkurencyjną. Charakterystyczną cechą klastrów przemysłowych jest to, że przedsiębiorstwa w nich skupione konkurują ze sobą, ale jednocześnie współpracują w tych obszarach, gdzie możliwe jest wyzwolenie efektów synergicznych wspólnych działań (np. wspólne prace badawczo-rozwojowe). Konkurencja nie wyklucza wzajemnych, korzystnych interakcji z innymi firmami, a może stać się motorem ich rozwoju. W języku angielskim sytuację taką określa się słowem co-opetition (od cooperation i competition). Taka sytuacja jest możliwa, gdy koncentracja specyficznych w danym sektorze zasobów i kompetencji osiągnie masę krytyczną, przy której klaster staje się atrakcyjnym ośrodkiem i przyciąga dalsze zasoby.

W sieć powiązań klastra poza przedsiębiorstwami włączone są również inne instytucje i organizacje, takie jak ośrodki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe czy organizacje prywatne. Wyzwala to znaczny potencjał innowacyjny takiej formy organizacyjno-przestrzennej przemysłu. Wzajemne powiązania poszczególnych podmiotów mają często charakter nieformalny i w części bazują na dużej rotacji kadr wewnątrz klastra. Liczne powiązania pomiędzy podmiotami klastra sprawiają, że podążają one tą samą trajektorią rozwoju.

Najważniejsze osie rozwojowe klastrów dzielą je na dwie zasadnicze grupy:
- Klastry technologiczne - powiązane łańcuchem wartości dodanej, silnie zorientowane na wysokie technologie, utrzymujące ścisłe powiązania z ośrodkami naukowo-badawczymi, często wręcz z nich wyrastające; takim klasterem jest np. Dolina Krzemowa;

- Klastry tradycyjne (historyczne) - oparte na know-how i wiedzy wypracowanej przez wiele lat a nawet pokoleń; ich powiązania technologiczne, a także kontakty z sektorem badawczym są ograniczone. Przykładem są winnice regionu Bordeaux we Francji lub szwajcarski przemysł zegarmistrzowski.

xInnowacyjność ma kluczowe znaczenie dla klastrów. Klastry innowacyjne mogą stać się motorami rozwoju lokalnych i regionalnych systemów gospodarczych. Innowacyjne klastry różnią się od tradycyjnych lokalnych systemów produkcyjnych tym, że najważniejszym w ich tworzeniu i funkcjonowaniu jest partnerstwo i współpraca nie tylko między firmami, ale między firmami a światem nauki i badań Podczas konferencji otwierającej działalność Klastra INNOWATOR, która odbyła się 19 marca 2010 r. w pałacu w Baranowie Sandomierskim, mówiono o perspektywach rozwoju województw świętokrzyskiego i podkarpackiego w dziedzinie inwestycji i budownictwa. Przedstawiono także cele, zadania i harmonogram realizacji projektu "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR".

Michael Porter:
Klastry przemysłowe to geograficzna koncentracja konkurencyjnych firm w powiązanych sektorach, związanych ze sobą gospodarczo, dzielących te same umiejętności, technologię i infrastrukturę. W klastrze, wielkie i małe przedsiębiorstwa osiągają znacznie więcej niż gdyby miały pracować same, dzięki sieci związanych przedsiębiorstw, dostawców, usług, instytucji akademickich oraz producentów skoncentrowanych na tym samym obszarze. Koncentracja wspomaga tworzenie nowych przedsiębiorstw, produktów oraz nowych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych, dobrze opłacanych pracowników. Klastry stanowią o sile każdej gospodarki narodowej, regionalnej, stanowej, a nawet wielkomiejskiej, głównie w krajach gospodarczo rozwiniętych.

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową:
Klaster to geograficznie skoncentrowane skupienie wzajemnie zależnych podmiotów gospodarczych i innych instytucji ( publicznych i prywatnych) wobec nich komplementarnych. Jest to ponad branżowa sieć formalnych i nieformalnych powiązań między producentami, odbiorcami i dostawcami, instytucjami sektora nauki i techniki, przyjmująca wspólne trajektorie technologiczne, organizacyjne, innowacyjne czynników wytwórczych lub rynków zbytu. Występują intensywne przepływy informacji i wiedzy, a jednocześnie wysoki poziom konkurencji i kooperacji.
Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013