Szkolenia i konferencje - Firma to kapitał intelektualny

Firma to kapitał intelektualny

Polityka zatrudnienia, systemy motywacyjne i zasady budowy zespołów zadaniowych - to tematy kolejnego seminarium z cyklu poświęconego zarządzaniu przedsiębiorstwem. Odbyło się ono 15 lipca 2011 roku w Łańcucie, w ramach projektu "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR". Jak podkreślili wykładowcy dr Henryk Pietrzak i mgr Jerzy Gawroński z Uniwersytetu Rzeszowskiego, do niedawna firma to był przede wszystkim kapitał rzeczowy: budynki, maszyny, transport, zaopatrzenie. Dziś jest odwrotnie - to kapitał intelektualny, tworzony przez pracowników, odgrywa coraz większą rolę w biznesie, stając się dominującym zasobem organizacji. Jest to kapitał bardzo płynny, przynoszący szybkie i często ogromne efekty. Dlatego tak ważne jest, aby dbać o ten - jakże żywy - zasób.

Warto więc zwrócić uwagę na rolę motywacji pracownika do pracy po to, by osiągał on satysfakcję z realizowanych zadań, a równocześnie by jego efektywna praca przyczyniała się do osiągania w firmie zysku. Zasoby rzeczowe, postęp techniczny, nowe technologie są niczym bez ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w nowej rzeczywistości i wykorzystać je w efektywny sposób. Każdy człowiek z osobna ma jakieś możliwości wynikające m.in. z wiedzy i intelektu. Niezwykle istotna jest rola menadżera zarządzającego personelem, który zintegruje ten potencjał w całość, tworząc kapitał intelektualny - ofertę rynkową, na którą jest zapotrzebowanie. Ta integracja pozwala, by zadziałało prawo synergii, które mówi o osiągnięciu przy połączeniu sił (w tym przypadku ludzkich) większych efektów, od sumy rezultatów odnoszonych oddzielnie. Jedną z form lepszego wykorzystania kapitału intelektualnego jest budowanie zespołu zadaniowego. To wiele działań, mających na celu poprawę wydajności realizowanego projektu (zadania) - szybkie osiągnięcie celu. Budowanie zespołu odbywa się za pomocą różnych praktyk i przedsięwzięć - ćwiczeń, złożonych symulacji, spotkań i warsztatów, konsultacji, które służą rozwojowi zespołu, umożliwiają jego ocenę i ustalanie dynamiki gry w realizacji celu. Zdaniem wykładowców, istotnym elementem budowania zespołu jest komunikacja wewnętrzna. Jej zadanie to wywołanie zrozumienia dla prowadzonych i planowanych działań, co ma bezpośredni wpływ na jakość i efektywność pracy. Bez odpowiedniego zespołu świadome uczestnictwo w działaniach jest niemożliwe w żadnej organizacji, a bez kształtowania pozytywnego wizerunku na zewnątrz - jakakolwiek sprawność komunikacyjna i zadaniowa. Dzięki sprawnemu systemowi komunikacji wewnętrznej zadania są właściwie identyfikowane, delegowane, a dostępność pełnych informacji pozwala podejmować trafne decyzje na możliwie najniższym poziomie. Wtedy członkowie zespołu chętnie biorą na siebie odpowiedzialność nie tylko za osiągane rezultaty, ale także za rozwój siebie jako jednostki oraz całego zespołu. Pozwala to stworzyć spójne zespoły zadaniowe i właściwie ukierunkować działania wszystkich grup. Znając wszelkie aspekty działalności firmy, w momencie pojawiania się problemów lub sytuacji kryzysowych nikt nie pozostaje bierny. W swoich działaniach członkowie zespołu mogą wyjść poza rutynowe myślenie i inicjować zmiany, mające na celu poprawienie produktywności, relacji i jakości. Efektywne zarządzanie elementami tożsamości i komunikacja wewnątrz organizacji buduje lojalność pracownika, który czuje się za swoją firmę i jej postrzeganie odpowiedzialny, a w związku z tym staje się jej rzecznikiem.
Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013