Szkolenia i konferencje - Finanse firmy pod kontrolą

Finanse firmy pod kontrolą

O przyczynach sukcesów i niepowodzeń finansowych firmy mówiono podczas konferencji zorganizowanej przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową. Spotkanie zorganizowano 16 grudnia 2011 r. w ramach projektu "Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR". O zarządzaniu finansami mówił dr Janusz Nesterak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, autor ponad 150 krajowych i zagranicznych publikacji książkowych i artykułów, autor lub współautor ponad 120 opracowań konsultingowych, trener z 20-letnią praktyką. Podstawowy cel zarządzania finansami zdefiniował jako uzyskanie jak największych korzyści dla właścicieli przy optymalnym ryzyku prowadzonej działalności. Wśród czynników finansowego sukcesu firmy wymienił m.in. doświadczony menedżer posiadający dobrą znajomość rynku, nadążanie za wymogami klientów i utrzymywanie odpowiedniego poziomu jakości, dobre stosunki pracownicze wsparte systemem premii i bodźców, wprowadzanie innowacji i elastyczność w sferze marketingu, technologii i produkcji oraz wzmożoną koncentrację na podnoszeniu rentowności, a nie wartości przychodów. Za najważniejsze czynniki niepowodzenia firmy uznał opóźnione reagowanie na zachodzące zmiany, brak dostosowania poziomu zatrudnienia do potrzeb, istnienie syndromu "starej kadry kierowniczej" - w kontekście świadomości a nie wieku i brak systemu planowania przepływu środków pieniężnych. Płynność finansowa to zdolność firmy do bieżącego regulowania i wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań (płatnych w przeciągu jednego roku) może być analizowana na podstawie:
  • strumieni przepływów środków pieniężnych w okresie, za który sporządzono rachunek - płynność dynamiczna
  • stanu środków obrotowych i zobowiązań bieżących na początku i końcu okresu sprawozdawczego - płynność statyczna

Dr Nesterak przytoczył dane na temat sytuacji w branży budowlanej z września 2011 r. Blisko 60 proc. polskich firm budownictwa ogólnego jest w słabej kondycji, ponad 70 procent ma problem z płynnością finansową. Długi firm budowlanych wynoszą prawie 300 mln zł, przeciętny okres oczekiwania na płatności wynosi 5 miesięcy. Jakie mogą być przyczyny utraty zdolności płatniczej? Wyróżnia się ich trzy grupy. Czynniki makroekonomiczne to recesja, dekoniunktura, nieodpowiedzialna polityka państwa. Branżowe: postęp techniczny, rozwój konkurencji i załamanie popytu w branży. Czynniki wewnętrzne, dotyczące bezpośrednio przedsiębiorstwa to brak wizji i strategii rozwoju, błędy w zarządzaniu, zaniechanie działań reorganizacyjnych, niedostosowanie biznesu do zmieniającego się do otoczenia, demotywacja pracowników, konflikty wewnętrzne i nadużycia pracowników. Z kolei przyczynami problemów z płynnością finansową są: brak planowania przepływów pieniężnych , brak procedur ściągania należności i płatności od dostawców, niewłaściwe zarządzanie aktywami obrotowymi i niedoskonałości systemu raportowania finansowego.
- Bardzo ważny dla przedsiębiorstw jest kapitał obrotowy - podkreślił dr Janusz Nesterak. - Brak dobrego zarządzania kapitałem obrotowym był przyczyną upadku wielu firm. Znam przykład z dużej firmy farmaceutycznej, której służby zaopatrzeniowe zakupiły zapasy surowców na 5 lat. Na pytanie o uzasadnienie padła odpowiedź: było tanio. Nie wzięto przy tym pod uwagę tego, że owe surowce miały 3-letni termin ważności. Nie wszystko jest tanie, co wydaje się tanie - skomentował wykładowca.
Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013