Aktualności

Umowa Innowator

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka
Działanie I.4 Promocja i Współpraca Komponent Współpraca, Obszar Tworzenie i rozwój klastrów. Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR.
 
Umowa między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Staropolską Izbą Przemysłowo-Handlową w sprawie realizacji projektu „Wsparcie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego INNOWATOR” została uroczyście podpisana 18 grudnia 2009 r. w Kielcach. Przedsięwzięcie otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Celem klastra jest stworzenie platformy współpracy, która ułatwi transfer wiedzy i nowoczesnych technologii, podnoszenie umiejętności kadr oraz promocję przedsiębiorstw. Efektem ma być wzmocnienie pozycji konkurencyjnej uczestników przedsięwzięcia.
 
Powołanie klastra umożliwi prowadzenie działalności badawczej, mającej na celu zdiagnozowanie potrzeb branży oraz sformułowanie strategii rozwoju klastra. Wytyczone zostaną kierunki działań na rzecz wzmacniania przedsiębiorstw oraz nawiązywania współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi. Umożliwi to prowadzenie zintegrowanych działań, odpowiadających wspólnym potrzebom członków klastra: szkoleń, seminariów, konferencji, jak również zakupu i wdrożeń nowoczesnych technologii, systemów zarządzania, systemów jakości. Ponadto prowadzone będą wspólne działania promocyjne na rynkach krajowych i zagranicznych.
Powrót


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013