Aktualności

Kompetencje dla budownictwa - Dni otwarte

Wysokość dofinansowania wynosi 80% kosztów usługi.

Maksymalna wysokość wsparcia dla MŚP wynosi 16 000,00 zł  na realizację usług rozwojowych. 

Nabyte przez Uczestników Projektu wiedza i umiejętności, wykorzystywane w pracy zawodowej, będą sprzyjać zwiększeniu zdolności adaptacyjnych MŚP. Wpłynie to na ograniczenie barier równości płci. Nabyte przez Kobiety kompetencje przyczynią się do poprawy sytuacji na rynku pracy (większe szanse na lepszą pracę/awans/utrzymanie zatrudnienia).

Projekt „Kompetencje dla budownictwa”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”Kolejny nabór od 13 stycznia 2020 r.   


Zapraszamy do kontaktu
☏501 815 636✉biuro@akademiabudowlana.com.pl
 Szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszej stronie


Powrót


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013