Aktualności

Konsultacje z interesariuszami Unii Europejskiej nt. przyszłej współpracy regulacyjnej z USA


Przed podjęciem dalszych działań Komisja Europejska w dniu 8 marca br. uruchomiła konsultacje z interesariuszami w UE, których zachęca do dzielenia się spostrzeżeniami odnośnie następujących kwestii: 
1. w zakresie oceny zgodności dla sektorów takich jak: elektryczny, urządzeń elektronicznych, maszynowy, urządzeń medycznych, zabawek, rzemiosła, urządzeń ciśnieniowych, wyrobów budowlanych, instrumentów pomiarowych, itp.: 
- unijni eksporterzy do USA są proszeni o zgłaszanie informacji o napotykanych administracyjnych obciążeniach związanych z potwierdzaniem zgodności produktów z prawodawstwem kraju importującego;

- jednostki oceny zgodności w krajach UE proszone są o zgłaszanie ew. trudności związanych z uzyskaniem akredytacji lub wyznaczeniem do certyfikowania eksportu do USA w ramach wybranych programów oceny zgodności. 

2. w zakresie dialogu nt. norm – w przeszłości tworzenie norm w UE i USA dla poszczególnych sektorów odbywało się niezależnie z uwagi na różne podejścia do tej materii powodując tym samym wysokie koszty adaptacyjne dla eksporterów. Dlatego przyszła współpraca z USA ma skupić się na tych obszarach, gdzie dotychczas normy nie istnieją. Wśród potencjalnych sektorów przyszłej współpracy znalazły się: druk 3d, robotyka, tkaniny techniczne. Zainteresowane podmioty proszone są o wskazanie ew. innych obszarów, gdzie współpraca z USA w zakresie norm mogłaby przynieść korzyści handlowe. 

3. w zakresie sektorowej współpracy regulacyjnej – KE zachęca zainteresowane podmioty do dzielenia się spostrzeżeniami odnośnie konkretnych inicjatyw sektorowej współpracy regulacyjnej, które mają szansę ułatwienie wzajemnego handlu przy zachowaniu unijnego poziomu ochrony. 
Konsultacje adresowane są do firm, w tym MŚP, izb handlowych, związków zawodowych, organizacji konsumenckich, organizacji pozarządowych, instytutów oceny zgodności, jednostek normalizacyjnych, think-tanków, instytutów badawczych, kancelarii prawnych oraz wszystkich innych zainteresowanych podmiotów związanych z tą tematyką. 

Konsultacje będą prowadzone do 23 kwietnia br. Spostrzeżenia, uwagi, propozycje w formie pisemnej można przesyłać w dowolnym języku urzędowym Unii Europejskiej, a więc także po polsku podając imię, nazwisko lub nazwę firmy/ instytucji/ organizacji. Korespondencję należy kierować bezpośrednio na adres: TRADE-EU-US-REG-COOP-CONSULTATION@ec.europa.eu

W miarę możliwości w zgłoszeniu należy uwzględnić: opis problemu i oczekiwanej współpracy regulacyjnej wskazując na korzyści z niej wynikające; dane ilościowe i jakościowe nt. wpływu problemu na konsumentów, przemysł i itp.; oczekiwane cele; horyzont czasowy; proponowane rozwiązania; kwantyfikowalne korzyści dla konsumentów i przemysłu wynikające z rozwiązania problemu; potwierdzenie wsparcia interesariuszy UE i USA dla proponowanej inicjatywy. Dodatkowe informacje nt. konsultacji można uzyskać także w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii pod adresami: Przemyslaw.Buczkowski@mpit.gov.pl oraz Joanna.Hawryluk@mpit.gov.pl.

Powrót


Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Progamu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013